Friday, May 8, 2015

2015 Western Regional Championships Results

May 3, 2015 at Redondo Beach Masonic Lodge

Kyu-level Kata
 1st Emmanuel Yumul (VTK)
 2nd Michael Khachanov (VTK)
 3rd Misaki Montuya (VTK)

Kyu-level Kumite
 1st Emmanuel Yumul (VTK)
 2nd Michael Khachanov (VTK)
 3rd Misaki Montuya (VTK)

Kata
 1st Taichiro Kaijima (VTK)
 2nd Jon Menefee (VTK)
 3rd Joerg Kohring (TKA)

Fukugo
 1st Joerg Kohring (TKA)
 2nd Dan Grossman (TKA)
 3rd Jon Menefee (VTK)

Kogo Kumite
 1st Taichiro Kaijima
 2nd Jon Menefee (VTK)
 3rd Dan Grossman (TKA)

Kumite
 1st Jon Menefee (VTK)
 2nd Joerg Kohring (TKA)
 3rd Dan Grossman (TKA)

No comments:

Post a Comment